Zapisy do projektu pn. „Rozwinąć Skrzydła”

„Rozwinąć skrzydła” – to projekt  współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i PrzeciwROPS logodziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 4

-14 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu powiatu rzeszowskiego oraz łańcuckiego, a jego głównym celem jest umożliwienie   dostępu  do wybranych, optymalnych ze względu na specyfikę zaburzenia, form

efektywnej terapii i rehabilitacji m.in.:

  • zajęcia z fizjoterapii
  • zajęcia z zooterapii
  • zajęcia logorytmiki
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia ruchowe
  • trening umiejętności społecznych
  • trening kreatywnego myślenia
  • muzykoterapia
  • terapia ręki
  • ćwiczenia ruchowe proponowane przez Weronikę Sherborne.

Aby zapisać się do projektu należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne znajdujące się w linku poniżej, a następnie dostarczyć je osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu dokumentów) do siedziby stowarzyszenia, które znajduje się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 16, do dnia 30.06.2016 r.

O zakwalifikowaniu się dziecka do projektu, rodzice zostaną poinformowani drogą listowną lub telefoniczną do dnia 1 lipca 2016r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – pobierz

REGULAMIN PROJEKTU – pobierz