Statut

S T A T U T
STOWARZYSZENIA
„AKADEMIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „AKADEMIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO” i zwane jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „ARS”.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”
  (Dz.U. Nr 20, poz 104 z 1989r. z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3

 1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, zaś siedziba mieści się w miejscowości Błażowa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§4

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§5

 1. Stowarzyszenie może używać strojów organizacyjnych, logo, odznak i oznak oraz pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar organizacyjny.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§6

Dla realizacji poniższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie nieodpłatnej. Cele Stowarzyszenia obejmują zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) wypoczynku dzieci i młodzieży;
15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
17) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18) turystyki i krajoznawstwa;
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
25) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
28) zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji;
29) krzewienia uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego, kształtowanie i poszanowanie osobistej odpowiedzialności obywateli za dziś i jutro Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;
30) kultywowanie tradycji polskich bractw oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
31) propagowanie stosowania zasad etycznych i honorowych we własnych szeregach i środowisku;
32) programów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin;
33) przeciwdziałanie i zmniejszanie wykluczenia cyfrowego na terenach wiejskich;
34) pomoc migrantom;
35) pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie: rehabilitacji społecznej i fizycznej oraz edukacyjno-terapeutycznej;
36) zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym m. in. z hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi;
37) popierania i upowszechniania hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci i młodzieży.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Szeroko rozumianą popularyzację celów Stowarzyszenia wśród współobywateli i młodego pokolenia poprzez: pogadanki, spotkania, wystawy, zawody, działalność artystyczną i kolekcjonerską, w tym członków Stowarzyszenia.

1) Działania wspomagające rozwój wspólnot, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);

2) Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);

3) Prowadzenie i propagowanie działalności wychowawczej, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;

4) Proponowanie i propagowanie wśród młodzieży zachowań prospołecznych i przeciwdziałania patologiom;

5) Współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi w kraju i zagranicą, oraz samorządami, które w statutach stawiają sobie podobne cele;

6) Współpracę z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, samorządowymi i rządowymi działającymi w sferze oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej oraz wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami, instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Stowarzyszenia poprzez m.in. spotkania, wymianę informacji, konferencje;

7) Wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego, oraz propagowanie współpracy organizacji pozarządowych (w tym organizacji pożytku publicznego) z organami samorządu i administracją publiczną;

8) Działania wspierające społeczności migrantów;

9) Organizowanie wyjazdów integracyjnych, turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych;

10) Organizowanie festynów, imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych i innych przedsięwzięć masowych związanych z celami Stowarzyszenia;

11) Realizację projektów promocyjnych, reklamowych, marketingowych zmierzających do upowszechniania wszelkiej aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

12) Tworzenie warunków do uprawiania sportów dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

13) Prowadzenie szeroko pojętej edukacji społeczeństwa na temat metod komunikacji i eliminacji agresji, wobec zwierząt, a także ludzi względem siebie;

14) Prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej czasopism, książek, broszur o tematyce z zakresu działania Stowarzyszenia;

15) Prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych m. in. metodą hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii;

16) Prowadzenie warsztatów, zebrań terapeutycznych w większych grupach o charakterze imprez integracyjnych;

17) Udzielanie pomocy terapeutycznej rodzinom dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie grup spotkaniowych, seminaria i warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych;

18) Organizowanie zajęć, imprez i obozów rehabilitacyjnych i integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

19) Prowadzenie zajęć i terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej (zabawowa, plastyczna, muzyczna, muzyczno-ruchowa i inna);

20) Skupianie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej, instruktorów hipoterapii, dogoterapii, felinoterapii i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedną z dróg pomocy osobom dotkniętym chorobą;

21) Informowanie o możliwości hipoterapii, dogoerapii, felinoterapii środowisko lekarzy, rehabilitantów i pacjentów;

22) Organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej;

23) Organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i spartakiad przedmiotowych;

24) Organizowanie szkoleń, kursów, mających na celu podwyższenie lub zdobywanie kwalifikacji;

25) Nawiązywanie i organizację wymiany międzynarodowej;

26) Udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

27) Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych dla osób niepełnosprawnych;

28) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pozostających bez pracy, ich opiekunów i rodzin;

29) Upowszechnianie wiedzy i czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka;

30) Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zagrożonej różnymi patologiami społecznymi i dysfunkcjami wychowawczymi;

31) Prowadzanie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży;

32) Współpracę z instytucjami i zakładami państwowymi, sektorem prywatnym, organizacjami samorządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołem katolickim w realizacji zadań opiekuńczo wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych;

33) Współdziałanie ze środkami masowego przekazu oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej;

34) Podejmowanie innych działań służących dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom pracującym na ich rzecz;

35) Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie idei wolontariatu oraz postaw filantropijnych;

36) Prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej na rzecz integracji i profesjonalizacji sektora pozarządowego, oraz doskonalącej umiejętności osób realizujących zadania Stowarzyszenia;

37) pozyskiwanie środków na realizację statutowych zadań poprzez organizowanie zbiórek, kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych, itp.;

38) Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej;

39) Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

40) Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.

41) Prowadzenie działań i upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

42)  Podejmowanie działań mających na celu promocję zdrowia publicznego

ROZDZIAŁ III
Członkowie – prawa i obowiązki

§8

Stowarzyszenie posiada członków, którzy dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§9

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§14

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§15

Członkostwo Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. a)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. b)  wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres 3 miesięcy,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
 1. c)  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 2. d)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.

§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalania zmian Statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się od 4-7 osób w tym: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§22

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.

§23

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.

§24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§241

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§25

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z majątku ruchomego, nieruchomości, praw majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z:
  a) składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dochodów z majątku,
  d) dochodów z imprez sportowych, kulturalnych itp.,
  e) dotacji i ofiarności publicznej.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§26 1

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Błażowa, dnia 31 grudnia 2015 roku.